Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98 (2008-11-01)
01. Rättat: Programmet stänger ner sig vid automatutskrift av bekräftelser och kallelser
Vid "automatisk" utskrift av bekräftelser och kallelser sker utskriften korrekt, men strax innan man får bekräftelsedialogen "avslutas" programmet utan något felmeddelande. Ingen markering att dokumenten har skrivits ut görs, varför man vid nästa utskriftstillfälle skriver ut de dokument som redan skrivits ut.
Felet är nu åtgärdat och funktionen fungerar korrekt igen.

02. Rättat: Programmet avslutas vid bokning av lokal då ingen lokal väljs
Vid bokning av lokal då man "bekräftar" fönstret utan att välja någon lokal fås ett programfel och därefter avslutas programmet.
Detta fel introducerades i version 1.97 och är nu åtgärdat.

03. Nyhet: Support för ny e-postmodul "SMTP-mail"
Den nya e-postmodulen finns för nedladdning i samband med denna patch. Om ni är intresserade av den nya modulen, kontakta Elbe-Data AB / PC Tailor AB.

04. Nyhet: Kursavgifter och rabatt kan hämtas via Webbanmälan
Gränssnittet för webbanmälan innehåller nu möjlighet att skicka med information om kursavgifter och rabatt.
Se vidare i modulens hjälpfil.

05. Rättat: Fel när två e-postadresser angivits på kursanmälan
Ett fel har rättats vid användning av två e-postadresser på kursanmälan.
Detta fel uppstod endast för SQL Server 2005.

06. Rättat: Antal utskrivna dokument kan bli fel vid utskrift via e-post
Om man använde möjligheten att ange flera (2) olika e-postadresser på en anmälan, räknade programmet "fel" när det gällde antalet dokumentutskrifter.
Detta är nu åtgärdat.

07. Nyhet: Organisationsnr kan hämtas via Webbanmälan
Gränssnittet för webbanmälan innehåller nu parameter för att skicka med företagets organisationsnr.

08. Nyhet: Förbättrad uppdateringsprocedur för Webbanmälan
Proceduren för uppdatering av Webbanmälan har ändrats så att den lagrade proceduren "EPKSP_insert_epkeltf_extern" numera "ändras". Tidigare togs proceduren först bort och lades sedan in igen. Detta gjorde att ev. speciella behörigheter som lagts på proceduren försvann varje gång Webbanmälanmodulen uppdaterades.

09. Rättat: Modulen SMTP-mail försökte skicka till mottagare utan e-postadress
Hanteringen av elevdokument har ändrats så att all utskrift via e-post kräver att det finns en e-postadress angiven.
I annat fall skrivs dokumentet till skrivare. Observera att ingen kontroll görs att det är en "korrekt" e-postadress, endast att något är ifyllt!

10. Nyhet: Nytt program för uppdatering av EP-KursAdmin klient
Den automatiska uppdateringen av klienten har tidigare gjorts via en enkel BAT-procedur.
I den här versionen installeras nu ett speciellt uppdateringsprogram. Det kommer att hantera uppdateringen fr.o.m. NÄSTA programuppdatering. I samband med denna ändring har också gjorts en rättning för sökvägar som innehåller blanka (under några mycket speciella omständigheter fungerade inte detta tidigare).
Även denna rättning kommer att märkas i samband med NÄSTA programuppdatering.

11. Nyhet: Ny funktion för att byta kurs på kurstillfälle
En helt ny "fristående" funktion på kurstillfället har införts för att göra det möjligt att byta kurs på ett kurstillfälle, trots att det finns anmälningar på kurstillfället.
OBS! Denna funktion skall normalt aldrig användas. ENDAST för de användare som verkligen vet vad detta innebär...

12. Rättat: Kundnr (företags kortnamn) hanteras felaktigt i Webbanmälan
Vid "manuell" koppling av företag från webbanmälan till EPK:s företag får man en fråga om man vill uppdatera EPK med uppgifterna från webbanmälan. Om man svarar "Ja" på den frågan blir kortnamnet (företags kundnr) blankt.
Detta är nu rättat.

13. Nyhet: Bakgrundsfärg på fönster kan nu sättas i EPK
Alla fönster i "Arbeta med" (och några till) kan nu få sin egen bakgrundsfärg.
Detta väljs via menyn "Arkiv/Programinställningar/Ändra fönsterfärg". Inställningarna sparas per användare.
Dags att börja bli lite "kreativ"?

14. Nyhet: Samtliga "standardfönster" kan nu storleksändras i formulärläge
Alla fönster i "Arbeta med" (och några till) kan nu storleksändras även i formulärläge.
Alla förteckningar på flikar kan därför förstoras för att öka läsbarheten.
I samband med detta har även de flesta inmatningsfält ändrats så att man även i "visningsläge" kan kopiera informationen i fälten. Testa!

15. Nyhet: Ändra felaktiga uppgifter på faktura vid fakturakopplingar
Nu finns möjlighet att ändra vissa felaktiga fakturauppgifter direkt på fakturan.
Funktionen fungerar endast om man har en fakturakoppling.
De uppgifter som kan ändras är organisationsnr och "extra fakturauppgifter" på kunden.
Dessutom kan konto och resultatenhet ändras.
Funktionen nås via fakturafönstrets meny "Ändra" / "Ändra fakturauppgifter för koppling".
Funktionen bör underlätta avsevärt i de lägen då t.ex. ett felaktigt konto har sparats på en faktura och kopplingen vägrar att överföra fakturan pga. detta.
Mer information om funktionen finns i hjälpen.

16. Nyhet: Visa antal bekräftade i kurstillfällets tabell-läge
I kurstillfällets tabell-läge visas nu "antal bekräftade anmälningar" (efter antalet kursanmälningar).
OBS!
Om du inte ser denna kolumn ("bekr") har du antagligen ett sparat tabellutseende som inte innehåller den nya kolumnen.
Återställ tabellen via menyvalet "Arkiv" / "Programinställningar" / "Återställ tabellutseende".

17. Rättat: Rapportutskrift direkt till Excel använder "fel" datavy
Vid utskrift direkt till Excel av rapport med "specialvy" används den fönstervy som för tillfället är "aktiv".
Detta är nu rättat så att korrekt datavy används.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.97

Nyheter/Rättningar i systemversion 1.97 (2008-01-01)


01. Nyhet: EPK anpassat för MS SQL Server 2005
Denna version av EP-KursAdmin är nu anpassad för SQL Server 2005. Detta innebär att EPK nu kan användas på SQL Server 2000 och 2005 (troligen även SQL Server 7, men denna version supportar vi nu inte längre!).

02. Rättat: Betyg sparar endast 4 tecken
Betyg är definierad som varchar(15) i databasen, men från kursanmälanfönstret sparas endast 4 tecken!
Detta är nu åtgärdat så att samtliga 15 tecken sparas.

03. Nyhet: Fältet "elev tillhör" inlagt i kursanmälans tabell-läge
Elev tillhör finns nu med i kursanmälans tabell-läge och är även valbart vid export till Excel.

04. Nyhet: Ändring av e-postadress på kursanmälan
Vid ändring av e-postadress på kursanmälan fås en fråga om adressen även skall ändras på eleven. Genom att svara "Ja" på frågan kommer elevens e-postadress att uppdateras till samma som på kursanmälan.

05. Rättat: Automatiken i webbanmälan hanterar inte säljare korrekt
Säljare hanteras inte alls vid "automatisk" hantering av webbanmälningar. Varken "inloggad användare" (om detta är satt i styrregistret) eller säljare från elev/företag hanteras.
Detta har nu åtgärdats så att hanteringen är densamma som vid "manuell" anmälan.

06. Nyhet: Kurstillfälle - Orderläge via nytt menyval
Via ett nytt menyval kan aktuellt orderläge för ett kurstillfälle visas. Orderläget visar alltid "löpande omsättning", oavsett vad som har fakturerats.

07. Rättat: FINF-post blir inte uppdaterad vid fakturering
Under vissa speciella (tämligen ovanliga/osannolika) omständigheter kunde fakturainfoposter felaktigt "Skrivas över" efter (i samband med) fakturering. Detta kunde få till följd att anmälningar som borde faktureras EJ fakturerades eller att redan fakturerade anmälningar fakturerades igen. För att få fram felet krävdes att man under faktureringskörning ändrade anmälningar som var med i fakturaberäkningen.
Felet är nu åtgärdat och programmet kommer att meddela om man försöker spara ändringar som kommer att "skriva över" data som ändrats via fakturaberäkningen.

08. Rättat: Fel i fält för Wordmallar
Fältet "a_kursavgm" (total kursavgift inklusive moms) beräknades fel under följande förutsättningar:
1. Kursavgift 3 användes
2. Momsprocentsatsen för kursavgift 2 och kursavgift 3 var olika
Detta är nu åtgärdat.

09. Rättat: Inloggningskontrollen felaktig
Inloggningskontrollen fungerade ej korrekt vad gäller gemena/versaler. Om man skrev "rätt" bokstäver i rätt ordning för användarid:t (oavsett gemena/versaler), kunde man logga in. För lösenordet krävdes dock att man skrev exakt rätt.
Detta är nu rättat.

10. Rättat: Öppna Wordmall fungerar ej
Funktionen för att öppna en wordmall (i Arkiv/Wordmallar) fungerade inte i version 1.96.
Detta är nu åtgärdat.

11. Rättat: Rapport epk011b1 felaktig
Vid långa företagsnamn skrevs företagsnamnet in i nästa kolumn på rapporten.
Detta är nu rättat.

12. Rättat: Fel vid "delkreditering" av faktura
Problem uppstod vid avbokning av anmälningar från samlingsfaktura, där MINST en av anmälningarna INTE skulle krediteras. Programmet kunde inte hantera detta korrekt vid uppdelad fakturering eller då man använder "anmälningsavgift".
Felet infördes i version 1.96 i samband med "rättning" av ett annat fel.
Det här felet är nu rättat.

13. Ändrat: Kurstillfälle - Kurs kan alltid ändras
Kursen kunde tidigare alltid ändras på kurstillfällefönstret. Detta är nu ändrat så att kursen enbart kan ändras så länge det inte finns några anmälningar på tillfället.

14. Nyhet: Noteringar på kursanmälan överförs till elevaktivitet
Vid radering av bokningar (anmälningar) överförs ev. fritext på "eget fält 6" på kursanmälan till elevaktivitetetens noteringsfält. Detta gör att eventuella överenskommelser med kunden behålls på elevaktiviteten. Observera att det endast är "eget fält 6" (fritextfältet) på kursanmälan som kopieras.

15. Nyhet: Varning om man väljer lokal med storlek som skiljer sig från maxantal på kurstillfället
Om man väljer en lokal vars storlek inte stämmer mot maxantalet på kurstillfället får man nu en varning. Man kan också välja att automatiskt uppdatera "max antal" på kurstillfället till samma som lokalstorleken.

16. Rättat: Anmälningsavgift krediteras ej vid avbokning
Om man avbokade en anmälan som endast hade anmälningsavgiften fakturerad och angav att denna skulle krediteras, blev inte detta gjort! Dvs. anmälan avbokades, men fakturan låg kvar, ej krediteringsmärkt.
Detta är nu åtgärdat.

17. Nyhet: Nya elevdokument när man flyttar kurstillfälle
När man flyttar ett kurstillfälle i tiden (som har anmälningar) kan man nu välja att få ut nya bekräftelser, kallelser och andra elevdokument. Dvs. historiken för ev. redan utskrivna dokument raderas på underliggande anmälningar (om man så önskar).

18. Rättat: Funktionen ändra avgifter och konton
Funktionen "Ändra avgifter och konton" på kurstillfälle visade under vissa förutsättningar felaktigt antal ändrade anmälningar.
Detta är nu rättat.

19. Nyhet: Titel/Befattning behålls vid byte av företag
Vi har ändrat i funktionen för att byta elevs företagstillhörighet, så att man kan välja att få "titel/befattning" kopierad. Detta görs genom att kryssa i en ruta i fönstret där man väljer det nya företaget. Som standard är rutan ej ikryssad (dvs. man får då samma funktionalitet som i dag).

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.

 
© 1999-2024 Elbe-Data AB