Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
Vulcan.Net 1.0 släpps den 30 november 2007
Vulcan.Net 1.0
Den sedan länge "efterlängtade" efterföljaren till Visual Objects i .NET miljön släpps den 30 november 2007!

Mer information om Vulcan.Net, samt information om hur du beställer programmet, finner du via länken:
http://www.elbe-data.se/sv/VOgrafx/Vulcan.aspx
EP-KursAdmin 2000, Version 1.96a
Nyheter och rättningar i systemversion 1.96a (2007-09-04)
01. Rättat: Betyg sparar endast 4 tecken
Betyg är definierad som varchar(15) i databasen, men från kursanmälanfönstret sparas endast 4 tecken!
Detta är nu åtgärdat så att samtliga 15 tecken sparas.

02. Nyhet: Fältet "elev tillhör" inlagt i kursanmälans tabell-läge
Elev tillhör finns nu med i kursanmälans tabell-läge och är även valbart vid export till Excel.

03. Nyhet: Ändring av e-postadress på kursanmälan
Vid ändring av e-postadress på kursanmälan fås en fråga om adressen även skall ändras på eleven. Genom att svara "Ja" på frågan kommer elevens e-postadress att uppdateras till samma som på kursanmälan.

04. Rättat: Automatiken i webbanmälan hanterar inte säljare korrekt
Säljare hanteras inte alls vid "automatisk" hantering av webbanmälningar. Varken "inloggad användare" (om detta är satt i styrregistret) eller säljare från elev/företag hanteras.
Detta har nu åtgärdats så att hanteringen är densamma som vid "manuell" anmälan.

05. Nyhet: Kurstillfälle - Orderläge via nytt menyval
Via ett nytt menyval kan aktuellt orderläge för ett kurstillfälle visas. Orderläget visar alltid "löpande omsättning", oavsett vad som har fakturerats. Samtliga kunder rekommenderas att installera uppdateringen!
OBS!
Kunder med webbanmälanmodulen måste uppdatera även denna modul som en separat uppdatering! Ändringarna i webbmodulen ingår inte i patchfilen!
Ladda ner en patch via denna länk:
http://www.elbe-data.se/Update/EPK2000/Patch.aspx
(Ordinarie användarid/lösenord krävs)
Vulcan.Net med på Microsoft Tech Ed
Brian Feldman från GrafX Software var inbjuden till årets Microsoft Tech Ed och blev intervjuad ang. Vulcan.Net och integreringen till Visual Studio.

Se videon från Tech Ed här:
http://www.virtualteched.com/Videos/vsshell_500.asx

Se även:
http://www.elbe-data.se/sv/vografx/default.aspx
EP-KursAdmin 2000, Version 1.96
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.96 (2007-06-01)
01. Rättat: Automatiska dokumentutskrifter fungerar ej
Automatiken för utskrift av kursbekräftelser och kurskallelser fungerade inte om det fanns borttagna anmälningar som EJ krediteras och EJ markerats som utskrivna.
Sannolikheten för att råka ut för felet var mycket liten, men felet är nu åtgärdat.

02. Nyhet: Urval på datumintervall i kurstillfällefönstret (start/slut)
I kurstillfällefönstret finns nu möjlighet att göra urval på en period genom att man kan ange ett start- och ett slutdatum för perioden. Alla kurstillfällen som startar inom perioden kommer att visas.

03. Rättat: Namnskyltar, deltagarförteckningar mm. kan "tvingas" att skrivas ut till "Brev"
Ett programmeringsfel i version 1.95 gjorde att denna funktionalitet inte fungerade korrekt. Felet är nu rättat och funktionaliteten enligt nedan fungerar korrekt (se även punkt nr 18 för version 1.95). Möjlighet finns nu att ange på dokumentmall att den alltid skall skrivas ut via brev. Detta gör att man inte behöver komma ihåg att manuellt ändra utskriften för t.ex. deltagarförteckningar om man normalt skickar dokument via mail.

04. Nyhet: Nya kolumner inlagda i Webbanmälan
Egna fält 4-6 för kursanmälan samt kolumner för certtestnr, notering och eget fält 6 på elev har lagts in i gränssnittet för Webbanmälan.

05. Nyhet: Ny/ändrad parameter för fakturakoppling till SPCS Administration
Fakturakopplingen till SPCS Administration har nu anpassats till version 4.3 vad gäller ny katalogstruktur för bl.a. Vista. En ny parameter (CommonPath) och en parameter med ändrad betydelse (ProgPath) har lagts in i epkfakt.ini.
Läs informationen som medföljer fakturakopplingen!

06. Rättat: Problem vid avslut av "Sammanför till ett företag"
Om man avslutar "Sammanför till ett företag" via "krysset" i titelraden så ligger det bakomliggande företagsfönstret kvar "avaktiverat". Det finns då ingen möjlighet att komma åt detta och man får avsluta EPK för att "lösa" problemet.
Detta är nu åtgärdat ("krysset" i titelraden är borttaget).

07. Nyhet: Hänsyn tas till "Alternativ fakturamottagare" vid kutf/proj-debitering
Tidigare fakturerades alltid det företag som angavs på kurstillfället resp. projektet vid kutf/proj-debtering. Ingen hänsyn togs till om detta företag hade en "Alternativ fakturamottagare" registrerad.
Detta har nu ändrats så att hänsyn alltid tas till "Alternativ fakturamottagare" vid fakturering.

08. Rättat: Borttag av anmälan utan att kreditera faktura
Om man gör en avanmälan och EJ krediterar fakturan, ligger anmälan fortfarande kvar "dold" bland anmälningarna. Om man senare krediterar fakturan blir "plötsligt" FINF-posterna "ofakturerade" och kommer med i nästa ordinarie fakturaberäkning.
Detta har nu rättats så att krediteringsrutinen rensar de FINF- och ELTF-poster som krediteras.

09. Nyhet: Utökad funktionalitet i Webbanmälanmodulen
Följande nya funktionalitet har tillkommit:
a) Automatisk hantering av anmälningar
Man kan nu markera anmälningar som man anser är "korrekta" och låta programmet automatiskt hantera samtliga (markerade) anmälningar på en gång. Automatiken bygger på att det finns endast EN elev eller ETT företag som "matchar" de uppgifterna som finns på anmälan. Om ingen matchning hittas, läggs elev och/eller företag upp automatiskt med uppgifterna från anmälan. Om fler än EN post matchar uppgifterna fås ett felmeddelande och anmälan måste hanteras "manuellt" (som i dag).
OBS!
Man kan via styrregistret styra om man tillåter automatisk uppläggning av företag eller ej!
b) Elev uppdateras automatiskt som "Fakturareferens"
Om en önskad fakturareferens hittas i elevregistret, kommer eleven automatiskt att markeras som fakturareferens, om den inte redan är det. Tidigare krävdes att eleven var markerad som fakturareferens för att den skulle "hittas" i registret.
c) Företag kan anges manuellt
Om en deltagare inte angivit företagsnamn, men man vet att deltagaren tillhör ett företag, kan man nu manuellt koppla ett företag till anmälan. Detta var tidigare inte möjligit och enda sättet att hantera detta var att radera webbanmälan och sedan manuellt lägga upp anmälan på vanligt sätt.

10. Rättat: Grafiskt kursschema visar inställda kurstillfällen
Det grafiska kursschemat visar även inställda (EJ aktiva) kurstillfällen.
Detta har nu rättats. Endast "aktiva" kurstillfällen visas.

11. Rättat: Word blir kvar i minnet vid sändning av dokument via e-post
När man skickar elevdokument (t.ex. kallelser) via e-post avslutas inte Word korrekt från EPK. Det skapas en (dold) instans av Word vid varje utskickstillfälle och denna instans tas inte bort när utskicket är klart.
Detta har nu åtgärdats.

12. Nyhet: Förbättrad funktionalitet för "Ändra konton och avgifter" på kurstillfälle
Följande förbättringar är gjorda:
a)
Ändringar tillåts nu på underliggande kursanmälningar i större omfattning än tidigare. Om endast resultatenheten ändras, är det endast resultatenheten som kontrolleras och ändras på de underliggande anmälningarna. Detta innebär att man kan ändra t.ex. resultatenhet även på anmälningar där t.ex. kursavgiften har ändrats (men resultatenheten är densamma som på kurstillfället).
b)
Det går numera även att ändra avgifter och konton då man använder modulen "Anmälningsavgift". Korrekt funktionalitet fås även då man ändrar en avgift så att anmälningsavgift "försvinner" eller "tillkommer" på anmälningar.

13. Nyhet: Kursanmälan från väntelista kan nu göras till valfritt kurstillfälle
Vid kursanmälan från väntelista kan man, när man utgår från fönstret Intresseanmälan, anmäla till valfritt kurstillfälle. Tidigare kunde man enbart anmäla till det kurstillfälle som man låg på väntelista till.
Observera att denna ändring endast gäller vid anmälan från Intresseanmälan. Vid anmälan från kurstillfället kan man endast anmäla till det aktuella kurstillfället (dvs. som förut).

14. Rättat: Rapportdialog - Problem vid utskrift till Excel
Ibland fick man problem om man från rapportdialogen skrev "direkt till Excel" flera gånger utan att mellan gångerna stänga rapportförteckningen.
Detta är nu åtgärdat så att rapportförteckningen automatiskt stängs vid utskrift till Excel och export till *.csv.

15. Ändrat: Flytt av kursanmälan - Nya dokument fås som standard
Vid flytt av en kursanmälan (till nytt kurstillfälle eller elev) får man nu "nya dokument" (bekräftelser, kallelser etc.) "ikryssade" som standard.
Observera att ni nu måste ta bort dessa kryss om ni inte önskar nya elevdokument i samband med en flyttad kursanmälan!

16. Rättat: Fel vid fakturering av privatelev med "alternativ fakturamottagare"
Vid fakturering av privatelev med "alternativ fakturamottagare" skapades en faktura utan några belopp.
Detta är nu åtgärdat.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
Visual Objects 2.8 har släppts!
Den sedan länge "efterlängtade" version 2.8 av Visual Objects har nu släppts!
Leverans sker i den ordning beställningarna gjorts.

Mer information om nyheterna i VO 2.8, samt information om hur du beställer programmet, finner du via länken:
http://www.elbe-data.se/sv/VOgrafx/VO.aspx
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB